കാർബൺ ന്യൂട്രൽ കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി യോജിച്ച് അനർട്ട് നടപ്പാക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ സൗരോർജ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ കുന്നംകുളത്ത്. കുന്നംകുളം നഗരസഭയുമായി ചേർന്ന് കാണിപ്പയൂർ ഓൾഡ് മാർക്കറ്റ് റോഡിൽ സ്ഥാപിച്ച സൗരോർജ ഇ വി ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ 160 KW ശേഷിയുള്ളതാണ്. ₹ 40 ലക്ഷമാണ് പദ്ധതിക്ക് വിനിയോഗിച്ചത്. 5 KWP സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ്കൂടി ഇതോടൊപ്പം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഒരേസമയം 5 കാറുകൾക്കും 4 ടൂവീലർ, ത്രീവീലർ വാഹനങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്യാനാവും. ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് നിലവിൽ ₹ 13 + ജിഎസ്ടിയാണ് നിരക്ക്.  പദ്ധതി പ്രകാരം കുന്നംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് ഇവി ചാർജിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റിന് ₹ 1 വാടകയായി ലഭിക്കും.

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് : 2023-05-30 12:29:25

ലേഖനം നമ്പർ: 1070

sitelisthead