2023 സംസ്ഥാനത്തിന് സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ വർഷമായിരുന്നു. വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാനും സുസ്ഥിരവും സമഗ്രവുമായ വികസനം ഉറപ്പാക്കാനും പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി. വിവിധ മേഖലകളിലെ നേട്ടങ്ങൾ കേരളത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായി ഉയർത്തി.

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് :06-01-2024

sitelisthead